بانک تجارت :
شماره شبا
IR13 0180 0000 0000 4322 9085 50
شماره کارت :
۵۸۵۹ ۸۳۱۱ ۵۸۶۷ ۸۳۲۵
شماره حساب :
۴۳۲۲۹۰۸۵۵۰
شماره حساب به نام محمد عبداللهی میباشد.